Személyi Adatok Védelme

 

A jelen információ a személyes adatok WIPMEB Sp. z o.o., ul. Pużaka 26, 38-400 Krosno,  NIP 684-255-08-56, REGON 180384564 („Társaság”)  általi feldolgozására vonatkozik és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (általános adatvédelmi rendelet) (Közlöny sz.: EU HL L 119, kelt: 2016.05.04, 1. old.) – a továbbiakban: „ÁAR” hatálybalépéséhez kapcsolódik.

 

A jelen információ címzettjei olyan természetes személyek, akik:

 • · A Társaság beszállítói, szolgáltatói, alvállalkozói, üzleti partnerei, beleértve a potenciális partnereket is;
 • · Az ilyen beszállítók, szolgáltatók, alvállalkozók és üzleti partnerek tagjai, alkalmazottjai, törvényes képviselői, megbízottjai vagy meghatalmazottjai;
 • · Más olyan személyek, akiknek személyes adatai feldolgozásra kerülnek a beszállítók, szolgáltatók, alvállalkozók, üzleti partnerek és a Társaság között megkötött szerződés teljesítése céljából, ideértve a számlák kiállítását vagy teljesítését.

A jelen információs záradékban a Társaság, aki a személyes adatok kezelője („Adatkezelő”) tájékoztatást nyújt az Ön személyes adatainak gyűjtésének, felhasználásának és tárolásának céljáról és módjáról, azok feldolgozásának jogalapjáról valamint az Önt megillető jogokról.
A személyes adatok Adatkezelő általi feldolgozásával kapcsolatos minden kérdést vagy kérést az alábbi elérhetőségre kérjük címezni:

Urszula Bogusz
Tel: 0048 502 619 314
E–mail:  koordynator.odo@wipmeble.com.pl

A személyes adatok fajtái, az adatok forrása

Tekintettel az Ön és a Társaságunk közötti együttműködésre (együttműködés lehetséges létrejöttére), mely különösen abból állhat, hogy Ön ill. az Ön által képviselt szervezet szolgáltatásokat nyújthat vagy árukat szállíthat a Társaságunk számára, illetve a közvetítő szervezeteken keresztül történő együttműködésre feldolgozhatjuk az Ön által megadott olyan személyes adatokat, mint:

 • a) családi- és utónév, cég, a gazdasági tevékenység folytatásának címe valamint levelező címek,
 • b) megfelelő nyilvántartásokban szereplő számok (pl. adószám vagy statisztikai számjel),
 • c) személyi azonosító szám,
 • d) elérhetőségi adatok, mint e-mail cím vagy telefonszám vagy faxszám,
 • e) az Ön beosztása a Szervezetük keretében
 • f) különleges azonosító számok, melyek nem általánosan hozzárendelt számok (pl. szolgálati igazolvány száma);
 • g) bankszámlaszám.
 •  

Az Ön és a Társaságunk között közvetlenül megkötött szerződés esetén, a fentiekben meghatározott adatok megadása önkéntes, de szükséges a szerződés megkötéséhez és az Ön és a Társaságunk közötti együttműködés ellátásához.  Abban az esetben, ha Ön közvetlenül nem köt szerződést a Társaságunkkal, a személyes adatok megadása az Ön szolgálati kötelessége lehet Emellett az Ön személyes adatait olyan rendelkezésre álló nyilvános forrásokból is szerezhetjük, mint a vállalkozók jegyzéke vagy a bírósági cégjegyzék, az Ön által megadott adatok felülvizsgálata céljából. Ebben az esetben a feldolgozott adatok köre a megfelelő nyilvántartásokban szereplő, nyilvánosan elérhető adatokra korlátozott. Megszerezhetjük az Ön személyes adatait olyan szervezetektől is, ahol Ön alkalmazott vagy képviselő. A feldolgozott adatok köre ebben az esetben magában foglalja a Társaság és az ilyen szervezet között megkötött szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, pl. információk az Ön munkaviszonyának megszűnéséről, az elérhetőségi adatok vagy beosztás változásáról.

 

Az adatfeldolgozás célja, jogalapja és időtartama

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbiakban meghatározott célokból dolgozza fel.
Mindegyik célnál megadtuk a feldolgozás jogalapját és az adott célból történő feldolgozás időtartamát.

I.
CÉL: a szerződés megkötése és teljesítése
JOGALAP: ÁAR 6. cikk 1. bek. b) pontja
FELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA: a kötelezettségek teljesítési ideje és az igények elévülési ideje a jogszabályokból adódóan.

Amennyiben Ön és a Társaság között szerződés jön létre, az Ön által megadott személyes adatok az ilyen szerződés vagy megrendelés teljesítése ill. elszámolása céljából kerülnek feldolgozásra.

II.

CÉL: a Társaság és más szervezet közötti szerződés teljesítése – amennyiben Ön a másik szervezet által megadott kapcsolattartó személy

JOGALAP: ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja – az adatkezelő jogos érdeke, ami a Társaság és más szervezett megkötött szerződés teljesítése, jogvédelem
FELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA: a kötelezettségek teljesítési ideje és az igények a jogszabályokból adódó elévülési ideje ill. az ÁAR 21. cikke alapján benyújtott tiltakozás figyelembevételének napjáig

Amennyiben a munkáltatója vagy más szervezet Önt kapcsolattartó személynek jelöli meg,  az Ön személyes adatai feldolgozásra kerülhetnek a Társaság és az Ön munkáltatója vagy más szervezet között létrejött szerződés (vagy megrendelés) teljesítése és elszámolása céljából. Ebben az esetben az adatfeldolgozás az ilyen szerződés teljesítésével kapcsolatos folyamatos kapcsolattartást, a szerződés teljesítésére vonatkozó dokumentáció elkészítését és archiválását, igények érvényesítését illetve a másik fél által érvényesített igények elleni védelmét foglalja magában.

III.

CÉL: a dokumentáció elkészítésére és tárolására vonatkozó jogi kötelesség teljesítése

JOGALAP: ÁAR 6. cikk 1. bek. c) pontja

FELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA: a számlák, számviteli könyvek és a szerződés megkötését és teljesítését igazoló dokumentumok tárolásának ideje, az adatkezelő országában érvényes jogszabályok szerint.

A szerződés vagy más szolgáltatás Ön javára történő teljesítése esetében  feldolgozzuk a számlákon, számviteli könyvekben vagy a szerződés megkötését és teljesítését igazoló más dokumentációban szereplő személyes adatokat a dokumentumok jogszabályoknak megfelelő elkészítése és tárolása céljából. Ez olyan helyzetre vonatkozik, amikor Ön a szerződés vagy megrendelés fele, valamint amikor a szerződés vagy megrendelés fele az Ön munkáltatója vagy más szervezet, amellyel Ön együttműködik vagy amikor Ön javára bármilyen szolgáltatást teljesítettek (pl. a megrendelés teljesítése).

IV.

CÉL: a kötelezettségek teljesítésének igazolása ill. igények érvényesítése vagy igények elleni védelem

JOGALAP: ÁAR 6. cikk 1. bek. f) pontja - az adatkezelő jogos érdeke, ami a jogvédelem, a kötelezettségek teljesítésének igazolása és e címen az ellenérték megszerzése

FELDOLGOZÁS IDŐTARTAMA: a kötelezettségek teljesítési ideje és az igények elévülési ideje a jogszabályokból adódóan

A szerződés vagy megrendelés keretében szolgáltatott ill. a Társaság rendelkezésére más módon bocsátott adatok feldolgozásra kerülhetnek a Társaság kötelezettségeinek teljesítését igazoló információk vagy dokumentumok archiválása céljából illetve az esetleges igények érvényesítése vagy a Társasággal szemben érvényesített igények elleni védelem céljából. Ez olyan helyzetre vonatkozik, amikor Ön a szerződés vagy megrendelés fele, valamint akkor, amikor a szerződés vagy megrendelés fele az Ön munkáltatója vagy más szervezet, amellyel Ön együttműködik vagy amikor bármilyen szerződés alapján  a Társaság köteles volt az Ön javára szolgáltatást nyújtani vagy az Ön jogait teljesíteni.

 

A személyes adatok megtagadásának következményei

 

A Társaság képviselői által beszerzési tevékenység keretében gyűjtött adatok esetén – az adatok megadása teljesen önkéntes, megtagadásának következménye pedig az lehet, hogy a jövőben nem lesz lehetőség az Önnel való kapcsolat felvételére.
Olyan személyek adatai esetében, akik a Társasággal megkötött szerződés felei – a szerződés és a jogi kötelességek teljesítéséhez szükséges adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének feltétele.

 

A személyes adatok átvevői

Az Ön személyes adatait a megbízható üzleti partnereink, azaz olyan szerveztek rendelkezésére bocsátjuk, amelyekkel együttműködünk, a fentiekben említett célokból. Az Adatkezelő átadja a megszerzett személyes adatokat az Adatkezelőt teleinformatikai, jogi területen kiszolgáló cégek, valamint árukat beszállító, számviteli és informatikai szolgáltatók, bankok, egyéb fizetési kezelők, követelésbehajtó és könyvvizsgáló cégek részére.

 

Automatizált döntéshozatal

Az Ön személyes adatai nem kerülnek feldolgozásra az automatizált döntéshozatal céljából és nem tartoznak a profilozás alá.

 

Jogosultságok

Az Ön személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban Önt a következő jogok illetik meg:

 • · hozzáférés az adatokhoz;
 • · adatok helyesbítése;
 • · adatok törlése;
 • · adatfeldolgozás korlátozása;
 • · adatok átvitele;
 • · tiltakozás (ha a feldolgozás alapja az Adatkezelő jogos érdeke);
 • · hozzájárulás visszavonása (ha a feldolgozás alapja a hozzájárulás).

Ezen jogok gyakorlása az ÁAR-ben meghatározott feltételektől függ. A kérés figyelembevételének megtagadása esetén Ön választ kap a megtagadás indokolásával.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy:

 • · az adatok törléséhez és feldolgozásának korlátozásához való jog Önt csak az ÁAR előírásaiban felsorolt esetekben illeti meg;
 • · az adatok átviteléhez való jog Önt csak abban az esetben illeti meg, ha a feldolgozás jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés teljesítése;
 • · az Adatkezelő megtagadhatja az Ön személyes adatainak törlését az erre vonatkozó kérés ellenére, ha az ÁAR-ben felsorolt kivételek egyike áll fenn, pl. ha az adatfeldolgozás a jogi kötelesség ellátásához vagy az igények megállapításához, érvényesítéséhez ill. azok elleni védelemhez szükséges;
 • · egyes esetekben az Adatkezelő megtagadhatja  az Ön személyes adatainak feldolgozására vonatkozó tiltakozás figyelembevételét, amennyiben léteznek az adatfeldolgozás olyan jogilag indokolt alapjai, melyek felsőbbrendűek az Ön érdekeinél, jogainál és szabadságainál, vagy ha léteznek  az igények · megállapításának, érvényesítésének ill. azok elleni védelemnek alapjai.

2018. május 25-től Önnek jogában áll panasszal fordulni a megfelelő felügyeleti szerv felé, mely Lengyelországban a Személyes Adatok Védelmi Hivatalának Elnöke.

 

Adatvédelmi intézkedések

Mint Adatkezelő bevezettük a megfelelő műszaki és szervezeti intézkedéseket, melyek célja a személyes adatok védelme jogosulatlan, véletlen, vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, módosítás, nem megfelelő felhasználás, nyilvánosságra hozatal vagy hozzáférés, illetve bármilyen más illegális feldolgozási forma ellen.  Ezek a biztonsági intézkedések a technika legújabb állásának, a bevezetési költségeknek, a feldolgozással kapcsolatos veszélyeknek és a személyes adatok jellegének figyelembevételével kerültek bevezetésre.

 

Jogi feljegyzés

A jelen záradék 2018. május 25. napján került frissítésre és a továbbiakban is változhat. Amennyiben a jogszabály előírja, tájékoztatni fogjuk Önöket bármilyen lényeges változásról a honlapunkon vagy más, az Önnel folytatott kommunikációra szokásosan használt  csatornákon keresztül.