Ochrana Osobných Údajov


Tieto informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov  WIPMEB Sp. z o.o., ul. Pużaka 26, 38-400 Krosno,  NIP 684-255-08-56, REGON 180384564 (ďalej len „Spoločnosť“) a súvisia s nadobudnutím účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Úr. v. EÚ L 119 z 04.05.2016, s. 1) - ďalej len "GDPR".

 

Adresátmi týchto informácií sú fyzické osoby, ako napríklad:

 • • dodávatelia/poskytovatelia služieb, subdodávatelia, zmluvní dodávatelia, vrátane potenciálnych Spoločností;
 • • spoločníci, zamestnanci, štatutárni zástupcovia, splnomocnení zástupcovia alebo zástupcovia takýchto dodávateľov, poskytovateľov služieb, subdodávateľov, zmluvných dodávateľov;
 • • iné osoby, ktorých údaje sú spracúvané na účely plnenia zmluvy medzi dodávateľmi, poskytovateľmi služieb, subdodávateľmi, znluvnými dodávateľmi a Spoločnosťou, a to aj za účelom vystavenia alebo realizácie faktúr

V tejto informačnej klauzule Spoločnosť, ako správca osobných údajov (SOÚ), informuje najmä o účele a spôsobe, akým zhromažďuje, používa a ukladá vaše osobné údaje, o právnom základe, na základe ktorého spracúva vaše osobné údaje, ako aj o vašich právach.

 

Všetky otázky alebo žiadosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov SOÚ by sa mali zasielať v súlade s týmito kontaktnými údajmi:

Urszula Bogusz
Tel:0048 502 619 314
E–mail:  koordynator.odo@wipmeble.com.pl

 

Druhy osobných údajov, zdroj získania údajov

V súvislosti so spoluprácou (možnosťou nadviazať spoluprácu) medzi vami a našou Spoločnosťou, ktorá môže spočívať najmä v poskytovaní vami alebo vami zastupovanou organizáciou služieb alebo v dodávaní tovaru do našej Spoločnosti, alebo v spolupráci prostredníctvom sprostredkovateľov, môžeme spracúvať osobné údaje, ktoré ste poskytli, ako sú:

 • a) meno a priezvisko, obchodné meno, adresa podnikania a korešpondenčné adresy,
 • b) čísla uložené v príslušných registroch (napr. číslo DIČ alebo IČO),
 • c) rodné číslo,
 • d) kontaktné údaje, ako napr. e-mailová adresa alebo telefónne alebo faxové číslo,
 • e) pracovná pozícia obsadená v rámci vašej organizácie,
 • f) špecifické identifikačné čísla, ktoré nie sú číslami prideľovanými všeobecne (napr. číslo služobného preukazu);
 • g) číslo bankového účtu.

V prípade uzavretia zmluvy priamo medzi vami a našou Spoločnosťou je poskytnutie vyššie uvedených údajov dobrovoľné, ale nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy a pre riadnu spoluprácu medzi vami a našou Spoločnosťou. V prípade, že neuzavriete zmluvu priamo s našou Spoločnosťou, poskytnutie osobných údajov môže byť vašou pracovnou povinnosťou. Okrem toho môžeme zhromažďovať vaše osobné údaje z verejne dostupných zdrojov, ako sú obchodné registre CEIDG alebo KRS, s cieľom overiť informácie, ktoré ste poskytli. Rozsah spracúvaných údajov sa v tomto prípade obmedzí na údaje dostupné verejnosti v príslušných registroch. Môžeme tiež získavať vaše osobné údaje od subjektov, v ktorých ste zamestnaní, alebo ktoré zastupujete. Rozsah spracúvaných údajov bude v tomto prípade zahŕňať informácie potrebné na plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a takýmto subjektom, napríklad informácie o ukončení vášho zamestnania v danom subjekte, zmene kontaktných údajov alebo zmene pracovnej pozície.  

 

Ciele, právne základy a obdobia spracúvania údajov

Vaše osobné údaje spracúva SOÚ na účely uvedené nižšie.

Pre každý cieľ sme uviedli právny základ pre spracovanie a obdobie spracúvania údajov za týmto účelom.

I.
CIEĽ: uzavretie a splnenie zmluvy

PRÁVNY ZÁKLAD: čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR

OBDOBIE SPRACÚVANIA: doba plnenia záväzkov a lehota na premlčanie pohľadávok vyplývajúcich z právnych predpisov.

V prípade uzatvorenia zmluvy medzi vami a Spoločnosťou budú údaje, ktoré ste poskytli, spracúvané za účelom splnenia takejto zmluvy alebo objednávky a ich vysporiadania.

II.

CIEĽ: splnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a iným subjetom - ak ste osoba označená týmto subjektom ako kontaktná osoba

PRÁVNY ZÁKLAD: čl. 6 ods. 1 bod f) GDPR - legitímny záujem správcu, ktorým je plnenie zmluvy medzi Spoločnosťou a iným subjektom, ochrana práv

OBDOBIE SPRACÚVANIA: doba plnenia záväzkov a lehota na premlčanie pohľadávok vyplývajúcich z právnych predpisov alebo do dňa vyhovenia námietkam vzneseným podľa čl. 21 GDPR

V prípade, že ste boli zamestnávateľom alebo iným subjektom označení ako kontaktná osoba , môžu byť vaše údaje spracúvané za účelom splnenia a vysporiadania zmluvy (alebo objednávky) uzatvorenej medzi Spoločnosťou a vaším zamestnávateľom alebo týmto iným subjektom. Spracúvanie údajov bude v tomto prípade zahŕňať prebiehajúce kontakty týkajúce sa plnenia takejto zmluvy, prípravy a archivovania dokumentácie o splnení zmluvy, ako aj vymáhanie pohľadávok alebo obrana pred nárokmi druhej strany. 

III.

CIEĽ: plnenie zákonnej povinnosti pripravovať a uchovávať dokumentáciu

PRÁVNY ZÁKLAD: čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR

OBDOBIE SPRACÚVANIA: termín na uchovávanie faktúr, účtovných kníh a dokladov potvrdzujúcich uzavretie a splnenie zmluvy vyplývajúci z vnútroštátnych predpisov správcaa. 

V prípade plnenia zmluvy alebo inej služby pre vás budeme spracúvať osobné údaje uvedené na faktúrach, v účtovných knihách alebo iných dokumentoch potvrdzujúcich uzavretie a plnenie zmluvy za účelom zostavenia a uchovávania dokumentov v súlade s platnými právnymi predpismi. Týka sa to situácie, keď ste zmluvnou stranou alebo stranou objednávky, ako aj situácie, keď stranou zmluvy alebo objednávky je váš zamestnávateľ alebo subjekt, s ktorým spolupracujete, alebo ak bolo vo Váš prospech vykonané akékoľvek plnenie (napr. splnenie objednávky).

IV.

CIEĽ: Potvrdenie splnenia záväzkov a vymáhanie pohľadávok alebo obrana pred nárokmi

PRÁVNY ZÁKLAD: čl. 6 ods. 1 bod f) GDPR - legitímny záujem správcu,, ktorým je ochrana práv, potvrdenie plnenia povinností a získanie primeranej odmeny z tohto titulu.    

OBDOBIE SPRACÚVANIA: doba plnenia záväzkov a lehota na premlčanie pohľadávok vyplývajúcich z právnych predpisov

Údaje sprístupnené v rámci zmluvy alebo objednávky alebo inak sprístupnené Spoločnosti môžu byť spracúvané na účely archivácie informácií alebo dokumentov potvrdzujúcich splnenie záväzkov Spoločnosti a na účely vymáhania prípadných pohľadávok alebo obrany pred nárokmi voči Spoločnosti. Týka sa to situácie, keď ste zmluvnou stranou alebo stranou objednávky, ako aj situácie, keď stranou zmluvy alebo objednávky je váš zamestnávateľ alebo subjekt, s ktorým spolupracujete, alebo situácie kde Spoločnosť bola na akomkoľvek základe zaviazaná vykonať plnenie vo Váš prospech, alebo realizácie vašich práv.

 

Dôsledky neposkytnutia údajov

V prípade údajov zhromaždovaných zástupcami Spoločnosti v rámci nákupných činností - poskytnutie údajov je plne dobrovoľné a následkom ich neposkytnutia môže byť absencia možnosti kontaktovať Vás v budúcnosti. V prípade údajov osôb, ktoré sú zmluvnou stranou zmluvy uzatvorenej so Spoločnosťou - poskytnutie údajov potrebných na plnenie zmluvy a plnenie zákonných povinností je podmienkou uzavretia a splnenia zmluvy.

 

Príjemcovia osobných údajov

Vaše osobné údaje budú zdieľané s našimi dôveryhodnými obchodnými partnermi, t. j. subjektmi, s ktorými spolupracujeme, na vyššie uvedené účely. SOÚ poskytuje získané osobné údaje spoločnostiam, ktoré podporujú SOÚ v oblasti teleinformatiky a v oblasti práva, ako aj dodávateľom tovaru, subjektom poskytujúcim účtovné služby, poskytovateľom IT služieb, bankám, iným platobným operátorom, spoločnostiam na vymáhanie pohľadávok a audítorským spoločnostiam.

 

Automatizované rozhodovanie

Vaše osobné údaje nebudú spracúvané za účelom automatizovaného rozhodovania a nebudú predmetom profilovania.

 

Oprávnenia

V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • • prístup k údajom;
 • • oprava údajov;
 • • vymazanie údajov;
 • • obmedzenie spracúvania údajov;
 • • prenášanie údajov;
 • • vznesenie námietky (ak základom pre spracúvanie je opodstatnený záujem SOÚ);
 • • stiahnutie súhlasu (ak základom pre spracúvanie je súhlas).

Uplatnenie týchto oprávnení závisí od podmienok stanovených v GDPR. V prípade odmietnutia vyhovieť vašej žiadosti, obdržíte odpoveď s dôvodmi odmietnutia.
Poukazujeme na to, že:

 • • právo na vymazanie údajov a právo požadovať obmedzenie ich spracúvania prislúchajú iba v prípadoch špecifikovaných v ustanoveniach GDPR;
 •  právo na prenášanie údajov prislúcha len vtedy, ak právnym základom pre spracúvanie je súhlas alebo splnenie zmluvy.
 •  SOÚ môže odmietnuť vymazanie vašich údajov napriek podaniu takejto žiadosti za predpokladu, že nastane jedna z výnimiek uvedených v GDPR, napr. ak je spracovanie údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti alebo na určenie, vymáhanie alebo obhajobu pohľadávok.;
 •  v niektorých prípadoch môže SOÚ odmietnuť vyhovieť vašej námietke voči spracúvaniu údajov na základe legitímneho záujmu správcu, ak existujú platné právne dôvody na spracúvanie údajov, ktoré majú prednosť pred vašimi záujmami, právami a slobodami alebo existujú dôvody na určenie, vymáhanie alebo obhajobu pohľadávok. 

Odo dňa 25. mája 2018 máte právo podávať sťažnosti príslušnému orgánu dohľadu, ktorým je v Poľsku predseda Úradu pre ochranu osobných údajov.

 

Opatrenia na ochranu údajov

Ako SOÚ sme zaviedli primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov pred neoprávneným, náhodným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou, zneužitím, zverejnením alebo prístupom a proti všetkým ostatným nezákonným formám spracúvania. Tieto bezpečnostné opatrenia boli zavedené s prihliadnutím na najnovší stav techniky, náklady na realizáciu, riziká spojené so spracúvaním a povahu osobných údajov.

 

Právna poznámka

Táto klauzula bola aktualizovaná dňa 25. mája 2018 a môže podliehať ďalším zmenám. Ak to bude vyžadovať zákon, budeme vás informovať o akýchkoľvek významných zmenách prostredníctvom našej webovej stránky alebo iných bežne používaných komunikačných kanálov s vami.